GUIA DIDÀCTICA

OBJECTIUS

Aquesta webquest està destinada als estudiants que cursen l’assignatura de Drogues i toxicologia del Graduat de Criminologia de la Universitat de Barcelona. Els objectius són:

  • Fomentar la cerca d’informació per internet, valorant la seva fiabilitat i certesa.
  • Aprendre a extreure una informació concreta entre tot el material trobat
  • Realitzar un treball on es recullin les dades obtingudes per internet i els criteris d’elecció d’aquestes dades.
  • Elaborar una presentació per divulgar la informació als companys.