Guia didàctica

Aquesta webquest és una activitat d’indagació creada originàriament per a la formació “La incorporació de les TIC a la docència” (CIFE UVIC), impartida per Marc Fuertes-Alpiste i Núria Molas-Castells.

Aquesta activitat aborda els continguts del tema “Anàlisi d’eines digitals, entorns virtuals i tendències actuals en e-learning”.

Està pensada per un grup classe de mida petita-mitjana (de 10 a 30 alumnes). En funció del número de participants, el número d’integrants de cada grup haurà d’adaptar-se i això pot afectar al repartiment de tendències.

La temporalització per a la seva realització és d’entre 2 i 3 hores:

Presentació de la Webquest (Introducció i tasca): 15 minuts

 1. Formació de parelles/grups de treball i selecció de la tendència tecnològica/pedagògica a abordar: 5 minuts

 2. Cerca d’informació: 30 minuts

 3. Síntesi i organització de la informació: 30 minuts

 4. Establiment d’una proposta concreta conjunta entre tots els grups amb el canvi metodològic pel vostre centre ( presentació amb 3 diapositives com a màxim): 30 minuts

 5. [Opcionalment] Crear materials explicatius de difusió: 60 minuts

 6. Conclusions: 10 minuts

TOTAL: 150 minuts (195 minuts amb activitat opcional)

 

Recursos necessaris

És recomanable que hi hagi ordinadors portàtils amb connexió a Internet per cada grup per a dur a terme la indagació i per construir col·laborativament l’output de la prestenació de la proposta. Les tablets poden anar bé també, però per les tasques d’escriptura millor fer servir dispositius amb teclat mecànic.

Continguts

 1. La influència de la Societat de la Informació i del Coneixement i la 4a Revolució Industrial sobre els processos educatius formals.

 2. Tendències pedagògiques per a la integració de tecnologies digitals en processos d’ensenyament i d’aprenentatge: ecologies de l’aprenentatge, aprenentatge informal, Aprenentatge basat en projectes, aprenentatge indagatiu, aprenentatge basat en reptes, etc.

 3. Anàlisi d’eines digitals, entorns virtuals i tendències actuals en e-learning.

  1. Eines digitals i metodologies clàssiques:  wikis, blogs (wordpress), webquests, mapes conceptuals, eines audiovisuals, línies temporals, repositoris, etc.

  2. Entorns virtuals: LMS, PLEs, MOOCs.

  3. Tendències actuals en e-learning: Mobile learning, flipped classroom, gamificació, realitat augmentada, realitat virtual, learning analytics, AGILE, etcètera.

Objectius:

 1. Reflexionar sobre el context tecnològic i la seva influència en l’educació.

 2. Fer una aproximació als plantejaments metodològics sobre la integració de les tecnologies digitals en processos educatius.

 3. Analitzar diferents eines i recursos digitals,  entorns virtuals i metodologies que integren tecnologies digitals i valorar la seva aplicació a la pràctica docent.

 4. Dissenyar i avaluar propostes didàctiques i/o activitats educatives que incorporin eines i entorns tecnològics per la millora de processos d’ensenyament i d’aprenentatge de la pròpia pràctica docent.

 5. Familitaritzar-se en l’ús de webquests com a activitats d’indagació centrades en competències informacionals

Competències transversals

 1. Exercitar competències digitals, informacionals, de recerca i comunicatives:

  1. cerca, avaluació, selecció, estructuració, síntesi i presentació de la informació digital.

  2. Expressió oral i escrita mitjançant suport digital.

  3. Realització de treball col·laboratiu.