Avaluació

Per començar, creiem convenient realitzar una avaluació inicial per tal de veure quin és el punt de partida dels vostres coneixements sobre la discriminació per raó d’ètnia. Per això, hem creat un petit qüestionari, al qual podeu accedir a través d’aquest enllaç: Avaluació inicial.

Per altra banda, considerem que el més adient és dur a terme una avaluació formativa, on el formador valorarà cadascuna de les tasques que realitzeu durant tot el procés d’ensenyament-aprenentatge mitjançant rúbriques d’avaluació. Hem creat una rúbrica per a cadascuna de les quatre activitats que es duen a terme a la Webquest, agrupades segons la fase a la qual pertanyen:

Fase 1: Primer contacte amb la discriminació per raó d’ètnia, a través d’un enfocament reflexiu.

Rúbrica de l’activitat nº 1: Visionat de la pel·lícula Figuras Ocultas.

Rúbrica de l’activitat nº 2: Lectura de l’article “En España la gente no se considera racista, pero lo es”.

Rúbrica de l’activitat nº 3: Participació en el debat virtual sobre el racisme: Com fomentar la no discriminació per raó d’ètnia?

Fase 2: Sensibilització a la població a través d’una campanya contra el racisme i la xenofòbia.

Rúbrica de l’activitat nº 4: Campanya de sensibilització contra el racisme i la xenofòbia.

També considerem adient realitzar una avaluació formadora, en la qual cadascun de vosaltres valorarà el coneixement que ha adquirit a través de l’acció formativa i el suport utilitzat per a la seva realització. A continuació trobeu el document que heu d’omplir, de manera individual, i entregar al docent una vegada finalitzada l’acció formativa: Autoavaluació.