Fase 2

Fase 2: Sensibilització a la població a través d’una campanya contra el racisme i la xenofòbia.

ACTIVITAT 4. Campanya de sensibilització contra el racisme i la xenofòbia.

D’altra banda, en aquesta segona fase es durà a terme un treball grupal, on es necessitarà la col·laboració de tots els membres que conformen un mateix grup. Aquest ha d’estar format d’entre 5 o 6 persones.

Com s’ha esmentat amb anterioritat, aquesta distribució de grups la podeu formar vosaltres mateixos o el propi docent.

En aquesta fase, el que es pretén és que cada grup creí una campanya de sensibilització sobre la discriminació per raó d’ètnia, de manera que fomentem una presa de consciència en relació a la temàtica del racisme i la xenofòbia, dirigida a tota la població.

L’activitat de la campanya de sensibilització que dureu a terme, comptarà amb diverses subtasques:

1. Proposta d’activitats de sensibilització sobre la discriminació racial i la xenofòbia.

Cada grup ha de proposar dues o tres activitats de sensibilització sobre la discriminació per raó d’ètnia, dirigides a la població. Per elaborar les activitats, heu de seguir el següent guió: “Guió per les activitats

Una vegada finalitzada la tasca, cada grup heu de fer arribar les vostres propostes al docent, de la manera que aquest indiqui, per tal de rebre un feedback d’aquestes.

2. Creació de pancartes.

Cada grup ha d’elaborar una pancarta en relació a la temàtica principal, per tal de començar la difusió de la campanya en relació al racisme i a la xenofòbia. Per a la realització d’aquesta, heu d’entrar en el següent document, on s’explica com s’ha de fer i que ha d’incloure: Creació de pancartes.

Exemple de pancarta.

En l’apartat de “Recursos” teniu diversos programes que us poden ser útils per la creació de les pancartes.

Una vegada finalitzada l’activitat, heu de difondre les pancartes que heu creat pel vostre entorn més proper.

3. Generació de tríptics informatius.

Cadascun dels grups també heu de realitzar un tríptic sobre la campanya de sensibilització. El tríptic resulta molt important de cara a la difusió de la campanya, ja que dona una redacció clara sobre el que tracta i presenta allò que volem transmetre a la gent. D’altra banda, és important, donat que és la manera més fàcil de fer arribar la informació a totes les persones.

Per l’elaboració del tríptic, heu d’entrar en el següent document: Tríptics informatius. En aquest us explica com s’ha de dur a terme i quina és la informació que ha d’incloure.

Exemple de tríptic.

Exemple de tríptic.

D’altra banda, una vegada teniu tota la informació necessària i organitzada per poder començar a elaborar-ho, en l’apartat de “Recursos” podreu accedir a diversos programes en línia per poder realitzar-ho de manera senzilla.

Una vegada finalitzada l’activitat, heu de difondre els tríptics que heu creat pel vostre entorn més proper.

4. Producció d’un vídeo contra el racisme i la xenofòbia.

En aquest punt, cada grup haurà de crear un vídeo on es vegi representada la temàtica principal d’aquesta campanya, és a dir, el racisme i la xenofòbia.

El vídeo és totalment lliure, heu de deixar volar la vostra imaginació i la vostra creativitat. Els protagonistes podeu ser els propis membres que formeu el grup, o bé, altres persones del vostre entorn.

La duració d’aquest no ha de ser inferior a 1 minut ni superior a 2 minuts i mig.

Podeu prendre com a exemple el següent vídeo:

Una cámara oculta capta la reacción de la gente ante el racismo #EsRacismo.

En l’apartat de “Recursos” trobareu plasmats diversos enllaços que us poden ser d’ajuda, per tal de poder editar el vídeo creat de manera fàcil i gratuïta.

A partir d’aquí, el vídeo ha de formar part del procés de difusió de la campanya de sensibilització. Una bona forma de fer-lo arribar al vostre entorn més proper seria a partir de les xarxes socials, per exemple.

5. Creació de xarxes socials i difusió de la campanya a través d’aquestes.  

Com que vivim en una era molt digitalitzada, on la informació arriba molt més ràpid a les persones per mitjà de les xarxes socials, el tercer pas consisteix en què cada grup ha de crear, com a mínim, dues xarxes socials, escollides per vosaltres segons la vostra preferència, que seran part del procés de difusió. Heu d’escollir entre les següents:

  • Facebook.
  • Twitter.
  • Instagram.
Per a la difusió de la informació per mitjà de les xarxes socials, és important tenir un compte certs aspectes que s’ha d’incloure en cadascuna d’aquestes. En el document que trobem a continuació, es plasma tot el que s’ha d’incorporar en les xarxes socials: Creació de xarxes socials.

En l’apartat de “Recursos” teniu l’enllaç que us porta directament a les diferents xarxes socials esmentades amb anterioritat.

6. Posada en pràctica d’una de les activitats de sensibilització.

Finalment, l’últim element dins la campanya és escollir una de les activitats de sensibilització sobre la discriminació per raó d’ètnia que heu proposat, dirigides a la població, per tal de posar-la en pràctica.

Més endavant, cada formador especificarà quan i on durà a terme l’activitat de sensibilització de cada grup.

Totes les activitats de la segona fase s’han de presentar abans del dia 27 de març de 2019. S’han de penjar a la següent carpeta de Google Drive: Entrega de les tasques de l’activitat 4.