Procés

Per tal de resoldre el problema analític plantejat per ESGIANSA, S.A. haureu de procedir a considerar cadascuna de les tres activitats proposades, seguint les indicacions que s’especifiquen a continuació:

Activitat 1

A partir de la cerca de la legislació catalana vigent que regula l’admissió de residus industrials a abocadors controlats, s’hauran d’identificar els valors límits de lixiviació amb aigua per a cadascun dels anàlits (fluorur, sulfat, Cr(VI), Cd, Zn, Pb i Cu) en funció del tipus de residu.

A continuació, s’hauran d’avaluar les diferents tècniques instrumentals disponibles al laboratori que permetrien dur a terme les determinacions als nivells de concentració establerts en el lixiviat aquós.

Aquesta activitat es durà a terme per parelles d’estudiants i consisteix en preparar un document donant resposta a les següents qüestions:

a) Quin és el Decret (publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya – DOGC) que estableix els criteris i els procediments d’admissió de residus en els dipòsits controlats? (Número del Decret i Títol)

b) Resumiu en forma de taula, els tipus de residus d’acord amb la classificació que inclou el Decret, indicant els valors límit de lixiviació (mg/kg de matèria seca) per cadascun dels anàlits

c) Considerant el procés d’extracció que es duu a terme per l’obtenció del lixiviat aquós, prepareu una taula especificant, per a cadascun dels anàlits d’interès, els nivells de concentració en dissolució (mg/L) en un residu especial d’acord amb el Decret. Indiqueu a la mateixa taula, les possibles tècniques instrumentals de les disponibles al Laboratori de Química Analítica per a la quantificació.

Per a la cerca d’informació podeu emprar els suggeriments que trobareu a la secció “Recursos”.

Activitat 2

Aquesta activitat es durà a terme en grups de com a mínim 6 estudiants que prèviament ja tindran assignats per parelles, els anàlits a determinar i les tècniques instrumentals a emprar.

Considerant totes les etapes del procés analític (pretractament i mesura instrumental), prepareu un document amb una taula que inclogui per tots els analits a determinar la següent informació:

  • Tècnica instrumental
  • Tipus de calibratge
  • Interval de linealitat
  • Temps d’anàlisi necessari (dies)

Addicionalment, incorporeu una distribució temporal de tasques i ocupació d’instruments (cronograma) per tal de caracteritzar el residu en com a màxim 6 sessions de treball al laboratori.

Activitat 3

Amb les dades obtingudes al laboratori i després d’una avaluació crítica dels resultats, elaboreu un informe d’anàlisi pel client (ESGIANSA, S.A.) i classifiqueu el tipus de residu en funció del dipòsit controlat on hauria de ser admès. Aquesta part de l’activitat es durà a terme en el mateix grup d’estudiants anterior.

De manera individual, prepareu un document donant resposta a les següents qüestions:

a) Quines avantatges proporciona el fet de treballar en un entorn regulat (laboratori acreditat)?

b) Pel mètode d’anàlisi “Determinació de Pb en residus industrials per espectroscòpia d’absorció atòmica amb flama”, i d’acord amb els requisits tècnics que han de complir els laboratoris d’anàlisi acreditats segons la norma ISO 17025, enumereu els documents dels que hauria de disposar el laboratori.