Tasca

L’empresa química ESGIANSA S.A. genera diferents tipus de residus com a resultat de la seva activitat industrial. Mentre que d’alguns processos s’obtenen residus valoritzables energèticament, s’obté també un residu que cal caracteritzar químicament per a la seva classificació i possible admissió en un abocador controlat.

ESGIANSA, ha contactat amb vosaltres com a químics analítics que treballeu a un laboratori de tècniques instrumentals per tal d’analitzar els següents paràmetres inclosos a la caracterització bàsica d’un residu: fluorur, sulfat, Cr(VI), Cd, Zn, Pb i Cu.

Per això haureu de:

  1. Cercar la legislació vigent que regula l’admissió de residus industrials a abocadors controlats i identificar els valors límits per cadascun dels paràmetres que permetran la classificació del residu. Avaluar el potencial analític de la infraestructura del Laboratori de Química Analítica
  2. Dur a terme la caracterització bàsica del residu industrial produït a ESGIANSA, S.A.
  3. Elaborar un informe tècnic per ESGIANSA que contingui els resultats obtinguts en la caracterització de la mostra. Identificar documents d’un sistema de gestió de qualitat d’un laboratori acreditat segons amb la norma ISO 17025.