Introducció

Tot i que la llet materna es considera l’aliment ideal per a satisfer plenament les necessitats nutricionals dels lactants, hi ha moltes causes que justifiquen la seva substitució parcial o total per llets artificials o fórmules infantils.

Les fórmules o preparats infantils intenten reproduït les propietats, la composició i la bio-disponibilitat de la llet materna. Per tal de garantir la seguretat i la idoneïtat d’aquests productes, i per a poder ser comercialitzats, han de complir una sèrie de característiques relatives al valor energètic i al contingut de macro i micro-nutrients.

En aquesta activitat es procedirà a la caracterització fisicoquímica d’un preparat infantil per tal de considerar si compleix les especificacions necessàries per a ser comercialitzat d’acord amb la legislació vigent espanyola i europea i a la infraestructura analítica disponible al Laboratori de Química Analítica.