Activitat 3

Aquesta part de l’activitat es durà a terme per part de tots els integrants de cada grup d’estudiants.

a) Amb les dades obtingudes al laboratori i després de l’avaluació dels resultats, elaboreu un informe d’anàlisi conjunt. L’informe ha de contenir els següents apartats: Títol, objectiu, descripció del procediment analític aplicat, resultats obtinguts, discussió dels resultats,  conclusions i referencies.

b) A la vista del resultats obtinguts, indiqueu si serà possible la comercialització del preparat infantil a Espanya, en funció del paràmetres analitzats: indiqueu també si es podrà classificar com a preparat per a lactant o preparat de continuació.