Guia didàctica

Aquesta webquesta està adreçada a alumnes de l’assignatura d’Aprenentatge i Ensenyament de les Ciències Naturals del Grau d’Educació Primària.

 OBJECTIUS

 En acabar aquesta activitat els alumnes han de ser capaços de:

 - Analitzar una dieta, detectant les possibles mancances o excessos de determinats aliments.

- Calcular les calories que contenen els diferents aliments.

- Dissenyar un menú diari equilibrat i variat que contingui les racions recomanades dels principals grups d’aliments.

- Conèixer les principals malalties i trastorns relacionats amb una mala alimentació.

- Valorar críticament el paper dels mitjans de comunicació i la seva influència en els hàbits alimentaris de la població juvenil.

 ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES I TEMPORALITZACIÓ

 - Els alumnes treballaran en grups de no més de tres individus.

- Les tasques han de ser realitzades conjuntament i tots els membres del grup han de participar activament en la confecció de l’informe final.

- Els alumnes han de portar almenys un ordinador portàtil per grup i el treball es farà a l’aula-laboratori de biologia.

- La durada prevista de l’activitat és de 3 sessions d’1.5 hores.

 AVALUACIÓ

 Els criteris d’avaluació queden reflectits a la rúbrica d’avaluació. En tot cas, es tindrà en compte la capacitat de treball en grup de manera cooperativa.

Es farà èmfasi en la capacitat d’obtenir informació, analitzar-la i utilitzar-la per a desenvolupar la tasca.

L’avaluació serà grupal a partir de l’informe presentat, tot i que es tindrà en consideració la feina feta a l’aula a partir de les observacions del professor.