Procés

Us heu d’organitzar en grups de quatre persones.

- Primera fase: Cada membre, de manera individual, haurà de recopilar les estadístiques’ d’un d’aquests quatre objectes d’estudi durant el període 2007-2011. Acordeu inicialment què farà cada membre.
1.- Evolució del PIB, comerç real de mercaderies i serveis a nivell mundial.
2.- Evolució del comerç real de mercaderies per Europa, USA,, Xina i les economies emergents.
3.- Evolució del comerç real de mercaderies i serveis per Espanya i Catalunya
4.- Evolució mundial de les mesures proteccionistes.
i fer un resum interpretant les principals característiques de les dades que s’han analitzat.

- Segona fase: Com que el treball final ha de ser en equip, haureu de fer una reunió conjunta on cada membre aportarà la informació que ha trobat. A continuació,  amb l’ajut d’els coneixements econòmics que disposen tots els membres, s’elaborarà un informe final on es resoldran, de manera raonada, les quatre qüestions plantejades a la Tasca, tenint en compte les estadístiques recollides per cada membre del grup, i una reflexió del resultat obtingut.

-Tercera fase: Presentació a classe de l’informe on cada membre haurà d’exposar i raonar una de les qüestions plantejades. Podeu fer servir presentacions gràfiques (PPoint, Prezi…) o videogràfiques (Youtube…).

 

Recursos on trobar informació sobre:

• les dades de comerç a nivell mundial: <http://www.wto.org/spanish/res_s/stati_s/statis_s.htm>
• les dades de comerç a nivell europeu i espanyol: <http://www.icex.es>; <http//datacomex.comercio.es>
• les dades de comerç a nivell de Catalunya: <http://www.idescat.cat>