Guía didàctica

Objectius

- Consolidar els fonaments teòrics de l’anàlisi instrumental a través de la seva aplicació

- Integrar els coneixements i aplicar-los adequadament a situacions reals

- Extreure conclusions sobre la qualitat de les mostres analitzats a partir dels resultats obtinguts

 

Recursos i temporalització

Aquest treball tindrà una durada de 40 hores de les quals 25-30 h es dedicaran al treball autònom i 10-15 h a les reunions i coordinació del grup.

 

Els grups de treball seran de 3 persones, assumint els rols dels membres d’un laboratori d’anàlisi i hauran de treballar de manera col·laborativa, es a dir no dividint
el treball i fent-lo de manera autònoma.

 

Per poder dur a terme el treball s’han d’aplicar els coneixements adquirits sobre les diferents tècniques d’anàlisi recollits també a la bibliografia de llibres.

 

 

Totes les imatges usades tenen una llicencia Creative Comons. L’origen de totes elles es descriu a continuació:

 


 

 

 

 

 

 

 

Conclusions: Félix Vallés Calvo, http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/