Introducció

El mercat de treball a Espanya ha estat un dels aspectes més analitzats per sociòlegs, economistes, estadístics, etc. Recentment, Jaumotte (2011) ha descrit els principals trets del mercat laboral espanyol:[1]

  • Elevades taxes d’atur: entre 1980 i 2009 la taxa d’atur va tenir una mitjana del 16%.
  • Fort impacte dels cicles econòmics: l’elasticitat del cicle sobre l’atur és molt més elevada que a la resta de països del nostre entorn (EU15).
  • Elevada proporció dels contractes temporals; pocs contractes a temps parcial:hi ha una elevada dualitat en el mercat de treball entre els que tenen un lloc de treball fixe i els que tenen un contracte temporal (30% de la força de treball).
  • Elevat grau de rigidesa dels salaris: els salaris van augmentar més ràpidament que a la resta de països de la UE15 i en canvi no van respondre als canvis de les condicions econòmiques davant la crisi. Com a resultat la majoria dels ajustos es van produir afectant a treballadors amb contractes temporals.

Amb aquest treball heu de ser capaços de fer una anàlisi del mercat de treball a Espanya, tot prenent com a referència una regió o província i comparar-la amb el conjunt d’Espanya.


[1] Anàlisis adicionals del mercat laboral espanyol són els de Bentolila i Dolado (1994), Dolado et al. (2002), Bentolila i Jimeno (2003), Banco de España  (2009), i  Royuela i Sanchis-i-Marco (2010).