Inici

“El vostre primer interès i el vostre primer deure són, doncs, reconstruir una ànima al cos en el qual heu d’entrar, i només ho podeu fer vosaltres. Indubtablement, per estar en condicions de complir aquesta tasca no n’hi haurà prou amb un curs d’uns quants mesos.  Hi haureu de treballar durant tota la vida.  Però s’ha de començar desvetllant en vosaltres la voluntat d’emprendre-la, donant-vos els mitjans més necessaris per dur-la a terme”. Émile Durkheim
Benvinguts i benvingudes,
Com a futurs educadors i educadores socials, cal que tingueu molt present que realitzar un bon diagnòstic és imprescindible pel desenvolupament de la vostra tasca educativosocial. Però no només això! Heu de posar tots els sentits al llarg del procés que us convidem a encetar des de les assignatures de Fonaments didàctics per a l’acció socioeducativa i Teories i institucions educatives (UB).
A segon curs del grau d’Educació Social es desenvolupa un projecte formatiu en el que es coordinen les assignatures Fonaments didàctics de l’acció socioeducativa (1r semestre), Teories i institucions educatives (1r semestre), Disseny i innovació de l’acció socioeducativa (2n semestre) i Animació sociocultural i pedagogia del temps lliure (2n semestre) en el cas de M2.
La coordinació d’aquestes quatre assignatures pretén reflectir la necessitat de fer enfocaments interdisciplinaris que, al nostre entendre, responen millor als reptes, a les necessitats i a la complexitat de l’acció socioeducativa d’avui en dia. La interacció entre diverses disciplines suposa una aposta per la pluralitat de perspectives a partir d’una concepció multidimensional dels fenòmens.
PRINCIPIS
El projecte formatiu articulat al voltant d’aquestes quatre assignatures s’articula a partir dels següents principis:
 1. La relació educativa es fonamenta en l’aprenentatge: la qüestió clau és l’aprenentatge que permeti a cada estudiant desenvolupar les competències que es treballen en aquestes assignatures. Totes les altres qüestions han de tenir aquesta com a referència bàsica i l’avaluació ha de ser d’evidències d’aprenentatge (individual, grupal, teòric, pràctic…).
 2. El procés d’aprenentatge de l’estudiant universitari s’ha d’entendre com un procés de coresponsabilitat entre l’estudiantat i el professorat.
 3. L’aprenentatge requereix implicació i treball personal, tant a les classes com en la lectura, l’estudi i la realització de treballs fora de classe.
 4. En l’aprenentatge s’ha de donar valor tant a la teoria (conceptes, reflexions sobre lectures…), com a la pràctica (simulacions, accions en la pràctica real)  i a la integració de teoria i pràctica.
 5. Per a l’avaluació continua que faciliti un procés progressiu d’adquisició d’aprenentatges és necessària l’assistència regular a les classes i la realització de les tasques (lectures, treballs…).  Assistir regularment és, en primer lloc, una responsabilitat del propi estudiant d’avaluació continuada. El professorat donarà valor a aquesta assistència i, en concret, a la participació en les sessions de tutoria dels treballs i a la realització de tasques que es faran i es lliuraran en algunes classes.
QUÈ APORTA ESPECIALMENT CADA ASSIGNATURA
Les quatre assignatures pretenen ajudar a desenvolupar les següents competències:
 • Aprenentatge de la responsabilitat
 • Treball en equip
 • Capacitat comunicativa
 • Coneixement de camps d’acció de l’educació social
 • Anàlisi fonamentada dels processos de relació educativa
Cadascuna de les assignatures proporciona elements per assolir els següents aprenentatges:
Fonaments didàctics de l’acció socioeducativa:
 • Identificar i valorar les característiques d’un context i les necessitats, interessos i potencialitats dels subjectes de l’educació social
 • Conèixer, dissenyar i regular processos de relació educativa
Teories i institucions educatives:
 • Conceptualitzar els fets educatius i sistematitzar la reflexió sobre els mateixos
 • Fonamentar teòricament la pràctica educativa i valorar-la críticament
Disseny i innovació de l’acció socioeducativa:
 • Analitzar de manera fonamentada els aspectes didàctics en els processos de relació educativa
 • Dissenyar processos de relació educativa fonamentats, contextualitzats i transformadors
Animació sociocultural i educació en el temps lliure:
 • Dissenyar i executar un projecte de forma participativa implicant la comunitat.
 • Animar i dinamitzar processos de relació educativa d’una comunitat, institució, col.lectiu i/o grup.
COM ES CONCRETA AQUEST PROJECTE FORMATIU
El projecte conjunt de les quatre assignatures es concreta de la següent manera:
Des del punt de vista dels continguts
Cadascuna de les quatre assignatures desenvoluparà el seu programa però una part dels continguts tindran relació amb les altres assignatures. L’eix articulador d’aquesta relació serà conèixer i analitzar el context, i dissenyar i planificar una intervenció socioeducativa en una realitat concreta, articulant els continguts teoricopràctics treballats en cada una de les assignatures.
Des del punt de vista metodològic i d’avaluació
Cada assignatura desenvoluparà la seva metodologia però les quatre assignatures inclouran: indicadors per orientar el treball de diagnòstic i de disseny d’un projecte; lectures; i realització d’activitats d’aula.
S’haurà d’elaborar un projecte que requerirà d’una aplicació pràctica en una institució, des del diagnòstic (1r semestre) al disseny d’un intervenció específica (2n semestre). Cada semestre es presentaran evidències per avaluar el desenvolupament del projecte.
En una de les primeres classes del curs el professorat de les dues assignatures presentarà les característiques que han de tenir el treball de diagnòstic i el treball de disseny d’un projecte socioeducatiu.
Els grups presentaran oralment el treball realitzat en una sessió al final de l’assignatura, amb la presència del professorat de les dues assignatures.
Des del punt de vista de la tutoria
Respecte dels treballs que comparteixen les assignatures, es realitzaran:
 • Tutories grupals (de manera alterna amb el professorat de cada assignatura).
 • Tutoria conjunta del professorat de les dues assignatures com a retorn a l’informe de seguiment que haurà presentat cada grup.
Ara comença una nova aventura. Escolteu les vostres inquietuds. Obriu els ulls als petits detalls. Compartiu les situacions que passen desapercebudes però que estan plenes de càrrega educativa. Dubteu. Camineu. Pregunteu. Emocioneu-vos! I, com diu l’Émile, sigueu conscients que no és una tasca que dura uns mesos, sinó tota una vida.
Per tal de començar a pensar en la importància i responsabilitat educativa i social que tindrem en els nostres llocs de treball, us proposem una tasca molt concreta i vinculada estretament amb el temari de les assignatures.
Esteu preparats/des?
Som-hi!

Comments are closed.