GUIA DIDÀCTICA

La WebQuest “La tardor” està orientada a l’adquisició dels coneixements que tenen relació amb aquesta estació de l’any, és a dir, està orientada a reconèixer els canvis que es produeixen en aquesta estació. Per tant, l’ objectiu principal és que els infants descobreixin i aprenguin les característiques de la tardor en relació als coneixements dels colors, els fruits, els animals, el temps, la vestimenta i la festa característica d’aquesta estació.

La WebQuest està dirigida al segon cicle d’educació infantil, especialment als infants de P-4. A través d’ella es treballen les tres àrees del curriculum: descoberta de l’entorn, la descoberta d’un mateix i la comunicació i llenguatge, encara que s’emfatitza la primera d’elles, descoberta de l’entorn.

Objectius:

Descoberta d’un mateix i dels altres

Autoconeixement i gestió de les emocions

 1. Confiança i seguretat en els progressos propis. Autoregulació progressiva d’emocions per aconseguir un creixement personal i relacional satisfactori.
 2. Exploració i reconeixement de les pròpies possibilitats a través del cos: emocionals, sensorials i perceptives, motrius, afectives i relacionals, expressives i cognoscitives.

Joc i moviment

 1. Exploració de moviments en relació amb un mateix,  els altres, els objectes, i la situació espaciotemporal, tot avançant en les possibilitats expressives del propi cos.
 2. Experimentació i interpretació de sensacions i significats referits a l’espai: dintrefora, davant-darrere, segur-perillós, entre altres, i referits al temps: ritme, ordre, durada, simultaneïtat, espera.

Relacions afectives i comunicatives

 1. Sentiment de pertànyer al grup i compromís de participar en projectes compartits.
 2. Disposició a la resolució de conflictes mitjançant el diàleg, a l’assumpció de responsabilitats i a la flexibilització d’actituds  personals per trobar punts de coincidència amb els altres i arribar a acords.

Autonomia personal i relacional

 1. Exercitació progressiva d’hàbits que afavoreixin la relació amb els altres: cura, atenció, escolta, diàleg i respecte.
 2. Iniciativa per fer propostes, comunicar experiències i participar activament en la presa de decisions.
 3. Desig d’autonomia i iniciativa pròpia.
 4. Seguretat i confiança en les pròpies possibilitats d’aprenentatge i satisfacció pels progressos assolits.

Descoberta de l’entorn 

 Exploració de l’entorn

 1. Observació i identificació de diferents elements de l’entorn: materials, objectes, animals, plantes, paisatges.
 2. Observació i identificació de qualitats d’elements de l’entorn.
 3. Observació i identificació de fenòmens naturals: dia, nit, sol, pluja, núvols, vent, entre altres, i valoració de la seva incidència en la vida quotidiana.
 4. Ús de diferents recursos gràfics per recollir i comunicar les observacions com el dibuix o la càmera fotogràfica, entre altres.
 5. Respecte pels elements de l’entorn natural i social i participació en actuacions per a la conservació del medi.

Experimentació i interpretació

 1. Experimentació d’accions que provoquen canvis en objectes i materials, fent anticipacions i comparant els resultats.
 2. Curiositat i iniciativa per la descoberta, per fer-se preguntes, cercar informació de diferents fonts, compartir-la amb els companys i companyes de classe, i organitzarla en els diferents models.
 3. Representació gràfica del procés seguit en l’experimentació i de la interpretació dels resultats.

Raonament i representació

 1. Adquisició progressiva de l’autonomia cognitiva que genera el treball basat enl’experimentació i el raonament, amb la comprovació, el contrast i la justificació com a manera habitual de conèixer i d’elaborar explicacions.
 2. Identificació dels canvis que es produeixen en l’entorn i en el temps, establint relacions causa-efecte.
 3. Ús del dibuix com a mitjà de representació: observació de la realitat, processos, canvis.

Comunicació i llenguatges

Observar, escoltar i experimentar

 1. Curiositat, interès i gaudir davant les creacions musicals, visuals, literàries, audiovisuals, plàstiques, obres escèniques, usant estratègies per escoltar, mirar i llegir.
 2. Escolta i comprensió de narracions, contes, cançons, llegendes, poesies, endevinalles i dites, tradicionals i contemporànies, com a font de plaer i d’aprenentatge.
 3. Experimentació amb tècniques plàstiques i audiovisuals bàsiques: dibuix, pintura, collage, modelatge, estampació, edició gràfica amb ordinador i imatge, treballant l’alfabet visual: punt, línia, taca, color, textura, volum, enquadrament, punts de vista i llum.
 4. Exploració de diferents instruments: llapis, retoladors, pinzells, ratolí i teclat d’ordinador, i tampons, per produir missatges escrits o gràfics.

Parlar, expressar i comunicar

 1. Ús i valoració progressiva de la llengua oral per evocar i relatar fets, per expressar i comunicar idees, desigs i sentiments, com a forma d’aclarir, organitzar i accedir al propi pensament, per regular la pròpia conducta i la dels altres.
 2. Ús de la llengua per mostrar acords i desacords i  resoldre conflictes de manera apropiada i assertiva. 
 3. Utilització d’instruments tecnològics (TIC) i del llenguatge audiovisual com a mitjà de comunicació, per enregistrar, escoltar i parlar.

Interpretar, representar i crear

 1. Ús de materials i tècniques plàstiques per fer representacions de manera creativa.
 2. Ús de procediments, com ara preguntar, negociar, predir, planificar, raonar, simular.

Eixos curriculars

1. Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma. 

 • Progressar en el coneixement i domini del propi cos, en el moviment i coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats. 
 • Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anant-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.

2. Aprendre a pensar i a comunicar.

 • Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques. 
3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
 • Observar i explorar l’entorn inmmediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats social i culturals. 
4. Aprendre a conviure i habitar en el món 
 • Comportar-se d’acord a unes pautes de convivència que el portin cap una autonomia personal, cap a una col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

Continguts

 •  Conceptuals:
 1. Canvis climatològics

 2. Tipus de fulles

 3. Fruits típics

 4. Animals típics

 5. Vestimenta. Peces de roba

 6. Festivitats. La Castanyera

 • Procedimentals:
 1. Reconèixer els canvis que es produeixen en l’entorn

 2. Utilitzar correctament l’ordinador

 •  Actitudinals:
 1. Mostrar interès i motivació per realitzar les activitats


Capacitats TIC

- Ús de l’ordinador

- Ús del ratolí


Temporalització

Les activitats són d’experimentació i observació directa i estàn pensades per ser realitzades cadascuna en una sessió diferent. La seva durada aproximada és d’uns 30 minuts; tenint en compte la diversitat de tècniques a treballar les activitats aquest temps pot ampliar-se o reduir-se segons el grup classe.

Recursos humans: és necessari la tutora i la col·laboració dels pares o mestre de suport en l’activitat 7, per fer els panellets.

La tutora ha d’estar present en totes les activitats per animar i ajudar  als infants quan consideri necessari i observar el seu comportament, tant individual com grupal.

Recursos materials

 • pintures de colors grocs, taronja i vermell

 • ceres de colors

 • paper de mural blanc

 • llapis de colors

 • fitxes dels dibuixos a pintar

 • Llàmines en blanc DINA-4

 • ingredients per fer els panellets

 • bols de plàstic per fer la barreja d’ingredients

 • pinzell de cuina

 • forn


Organització de l’espai

L’espai on es realitzaran les dinàmiques serà la classe habitual, el pati de l’escola i  el passadís d’aquesta de la classe que és ja on els infants  realitzen el mural. 

Organització dels alumnes

Principalment les dinàmiques seràn realitzades per tot el grup classe. Aquelles activitats que requereixen una divisó diferent és troba especificat en l’explicació de la propia tasca.


Presentació/introducció de la WebQuest en la classe

Abans de començar a utilitzar la WebQuest és necessari fer una breu explicació als infants explicant-li que és una WebQuest i com es treballa amb ella, és a dir, com funciona. És important que els dubtes i inquietuds que puguin tenir els nens quedin clars  abans d’iniciar la WebQuest.


Adaptacions que s’han contemplat per l’ alumnat al que va dirigida la WebQuest

Aquesta WebQuest compta amb una explicació del que s’ha de fer de manera escrita i també oral. D’aquesta manera en el cas que a l’aula hi hagi un nen amb un problema d’audició o de visió no tindrà cap problema per a poder realizar les tasques amb normalitat.

La mestra haurà d’adaptar les activitats quan sigui necessari per atendre a la diversitat que presenti el seu grup classe. Per aquest motiu, ha d’observar en tot moment al grup per analitzar com es desenvolupen els infants en cada activitat i, poder fer així , els canvis pertinents. 

És important l’adaptació de les activitats per evitar l’exclosió de qualsevol infant i per afavorir, d’aquesta manera, a la cohesió de grup i al sentiment de pertinença a aquest. 

Paper del mestre

El paper que assoleix el mestre és de dinamitzador, guia i orientador dels alumnes en el procés d’aprenentatge. Ha d’encaminar les activitats per a que els alumnes realitzin aprenentatges el més significatius possibles.

D’altra banda, el mestre és qui fa la presentació als alumnes de la webquest. Ha de proporcionar la seva ajuda als alumnes en l’ús dels ordinadors i de la pissarra virtual quan els infants mostrin alguna dificultat en la realització de les activitats. 

A d’afavorir a la creació d’un clima afectiu i agrafable perquè els alumnes puguin concentrar-se en la tasca i gaudir d’ella al’hora que van aprenent els continguts.

En relació a la participació, el mestre ha d’engrescar als infants per a que es mostrin actius en  les activitats i debats proposats. Les activitats han de ser creades tenint en compte les necessitats i característiques del grup classe, fent les variants o modificacions necessàries en cada cas.

Durant el trascurs de les activitats, el mestre ha de fomentar la reflexió sobre els coneixements apresos, les actituds i els procediments emprats. De la mateixa manera, ho ha de fer amb els resultats finals. A través d’això, el mestre podrà comprobar el grau de comprensió dels continguts per part dels alumnes i veure aquells errors que cal corregir o les estratègies d’aprenentatge més eficaces.

Comments are closed.