Guia didàctica

GUIA DIDÀCTICA

Aquesta webquest va dirigida al Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil, en concret alS Mòduls  “El joc infantil i la seva metodologia” M04 i al M06 “Desenvolupament cognitiu i motor”

Es tracta per tant d’una proposta interdisciplinar on haurem d’aplicar continguts dels dos Mòduls

L’objetiu és treballar les competències professionals que ens ajudin a dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància.

Temporalització

Es portarà a terme durant el segon trimestre del curs, al final de la Unitat Formativa 1 del Mòdul M06 “Desenvolopament cognitiu i motor” i ens servirá d’inici o documentació a la UF3 del Mòdul M04 metodologia del Joc, com a documentació per al projecte lúdic

Per portar a terme aquest webquest es necessiten:

1r  Dues sessions per tal de cercar informació En aquestes dues sessions es necessita ordinador amb connexió a internet, almenys un ordinador per cada grups de dos alumnes.

2n Dues sessions més a l’aula taller per a elaborar els murals En la primera sessió no és imprescindible el tenir ordinador,

3r Dues sessions més amb ordinador per a poder fer la presentación multimèdia

Espai i Recursos

Els espais necessaris per portar-ho a terme són:

La sala d’ordinadors.

La classe.

L’aula taller

CRÈDITS

La present webquest ha estat creada per Agnès Vila Catalán, professora de Formació Professional de l’Institut Leonardo da Vinci de Sant Cugat del Vallès, el curs 2012-2013