Guia didàctica

INTRODUCCIÓ:

Aquesta webquesta : “On viuen i què mengen els animals?”, està adreçada als alumnes de 3r de cicle mitjà i s’emmarca dins de l’àrea de Coneixement del Medi Natural.

Aquesta webquesta es troba dins d’una Unitat Didàctica on es treballa les classificacions dels animals segons les seves característiques.

Concretament, en aquestes activitats es treballa en grup perquè és important que els alumnes, ja des de petits, comencin a aprendre a treballar en equip i per això proposem que cada grup treballi uns animals del zoo diferents. Al finalitzar la feina cada grup haurà d’explicar a la resta dels companys tot allò que ha après dels animals treballats. Per fer aquesta feina s’hauran de fer grups de 4/5 nens i nenes.

Per tal de dur a terme aquest treball de col·laboració cal que els alumnes utilitzin de manera guiada la xarxa com a font d’informació i també la varietat de programes que ens ofereix. És bo que descobreixin que la informació la podem treure d’internet però que hem de saber extreure-la amb les nostres paraules.

COMPETÈNCIES:

Al llarg d’aquesta webquesta podem veure la importància de la interacció, de la presa de decisions, del compartir, d’escoltar… Tot això fa que també es potenciïn les següents competències:

- Competència comunicativa i lingüística

- Competència aprendre a aprendre

- Competència d’autonomia i iniciativa personal

- Competència social i ciutadana

OBJECTIUS:

- Cercar informació a la web sobre els animals escollits i extreure’n els conceptes necessaris.

- Realitzar una exposició visual amb els conceptes al programa postica.

- Preparar una exposició oral sobre el treball realitzat.

CONTINGUTS:- Recerca d’informació per internet amb els enllaços proposats.- Extracció de la informació necessària.

- Expressió oral.

- Elaboració d’un Zoo.

- Treballar de forma organitzada i col·lectiva.

ACTIVITATS D’APRENENTATGE:

- Per realitzar les activitats d’aquesta webquesta s’hauran d’agrupar en grups de 4/5 membres. La duran a terme en 5 sessions:

Primera sessió: Hauran d’escollir els animals del zoo, buscar una imatge i fer-ne un doc de portada.

Segona sessió: Hauran de buscar informació sobre els animals escollits amb els enllaços que es proposen. Només hauran d’extreure la informació que necessiten (hàbitat i alimentació) i posar-ho al document anterior.

Tercera sessió: Hauran de fer una presentació de la informació obtinguda amb el programa “postica” per, en la següent sessió, utilitzar-ho com a suport per a la exposició als companys.

Quarta sessió: Hauran de crear un Zoo amb algun joc, un dibuix o bé comunicar-ho amb un avatar com seria aquesta elaboració.

Cinquena sessió: Hauran de preparar una exposició sobre els seus animals que posarien al Zoo per fer una explicació davant dels altres grups.

El mestre al llarg d’aquestes sessions passarà en un segon pla. Els protagonistes seran els nens. Els mestre serà un suport pels alumnes.

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ:

L’avaluació d’aquesta webquesta està basada en dues línies: autoavaluació i l’avaluació del mestre.

AUTOAVALUACIÓ: aquesta avaluació la faran els nens. Consta d’una sèrie de preguntes sobre com s’han sentit all llarg d’aquest treball en grup, si han sorgit dificultats… No es tracta d’obtenir una nota, sinó que siguin capaços de valorar el seu treball.

AVALUACIÓ DELS MESTRES: aquesta avaluació tracta de tenir en compte cada una de les activitats que s’han dut a terme. S’avaluarà a través d’un rúbrica d’avaluació de les habilitats de navegar, del treball en grup i de l’exposició oral. Cada ítem d’aquesta rúbrica té una puntuació i  al final s’hauran de sumar. Aquesta puntuació haurà de ser més alta de 20 per haver superat correctament les activitats.