Avaluació

Abans de procedir a elaborar els treballs cal que es tinguin clars els criteris d’avaluació que es faran servir per puntuar l’activitat d’aprenentatge proposada. Són els següents:

- Elaboració del contingut i argumentació: es cerca un contingut elaborat i orginal creat a partir de la informació consultada pels alumnes.

- Organització i presentació: el treball ha d’estar ben organitzat, presentat i, òbviament, sense faltes d’ortografia. De la mateixa manera, la presentació Power Point ha de s’estar ben treballada, ben organitzada i visualment atractiva.

- Expressió oral: a la presentació a l’aula cal transmetre les informacions i coneixements amb claredat, cercant atreure l’interès del públic.

- Organització del grup: cal que el grup hagi organitzat l’elaboració i presentació del treball de manera equitativa i correcta.

Bona feina i bona sort!!