Procés

Els grups hauran d’escollir entre les següents activitats i temàtiques proposades:

Escriure un treball breu sobre algun dels aspectes següents:

  • GRUP A: Les transformacions impulsades per Mikhail Gorbatxov
  • GRUP B: L’acostament entre els Estats Units i la URSS mitjançant els tractats sobre armaments
  • GRUP C: Les revolucions de 1989 a l’Europa Oriental
  • GRUP D: La reunificació Alemanya
  • GRUP E: Els esdeveniments de la Plaça de Tiananmen
  • GRUP F: El procés de dissolució de la URSS

Redactar una breu biografia sobre algun dels següents personatges:

  • GRUP G: Mikhail Gorbatxov
  • GRUP H: Ronald Reagan
  • GRUP I: George Bush (pare)

Tots els treballs hauran d’anar acompanyats d’una sel·lecció de les imatges que els alumnes considerin més il·lustratives del període. I, com s’ha exposat, tots els treballs hauran de completar-se amb una breu exposició a l’aula davant del professor/a i companys.

Mikhail Gorbatxov i Ronald Reagan