Avaluació

Valorarem que respongueu correctament i detallada totes les preguntes que us demanem.

Es valorarà l’expressió escrita: cohesió, adequació i correcció.

Tindrem en compte que hagueu treballat tots els membres del grup a parts iguals i sense problemes, ajudant-vos i cooperant.