Avaluació

…Es valorarà tan el contingut estètic com l’adequació als R.A. (Resultats d’Aprenentatge) esperats

Resultats d’aprenentatge

Criteris d’avaluació

1. Determina i organitza els recursos materials i personals, els espais i els temps, analitzant la normativa legal i aplicant criteris pedagògics en la intervenció educativa en la infància.

1.a. Identifica els diferents materials didàctics, espais i temps d’acord amb la intervenció educativa.

1.b. Descriu la normativa que regula l’ús d’espais, recursos material i humans i temps en l’àmbit formal i no formal segons el marc estatal i autonòmic. (*)

1.c. Defineix la organització del temps i de l’espai com a recursos didàctics.

1.d. Reconeix i valora la necessitat d’organitzar les tasques.

1.e. Analitza els espais i materials didàctics i mobiliari, comprovant-ne l’acompliment de les normes de seguretat i d’higiene i les condicions d’accessibilitat.

1.f. Estableix els espais, materials, recursos humans i temps, tenint en compte l’edat, el nombre d’infants i, si s’escau, les necessitats educatives especials.

1.g. Es responsabilitza de la importància de generar entorns segurs.

1.h. Defineix estratègies organitzatives en el disseny dels espais d’intervenció interiors i exteriors.

1.i. Defineix criteris per a una adequada distribució del temps: calendari, jornada…

1.j. Valora el paper de l’espai i del temps com a agents educatius.

1.k. Estableix criteris oportuns d’agrupament d’alumnes d’acord amb la realitat de cada cas o situació. (*)

 

Comments are closed.