Avaluació

L’avaluació d’aquesta activitat es realitzarà sobre: 1) adquisició de coneixements 2) contingut i presentació del material elaborat i 3) el grau de participació en la realització del treball en el grup assignat.

1) L’adquisició de coneixements s’avaluarà en l’examen de l’assignatura.

2) L’avaluació de la tasca es realitzarà en base als criteris formulats en la RÚBRICA D’AVALUACIÓ DE LA TASCA que s’exposa més avall. La forma i la data d’entrega es detallarà a classe.

3) L’avaluació del grau de participació en el desenvolupament de la tasca grupal serà personal i realitzada per vosaltres mateixos (cada membre del grup avaluarà la participació dels altres tres membres). Per això heu de valorar a  la resta de companys del grup segons la RUBRICA GRAU DE PARTICIPACIÓ A LA REALITZACIÓ DE LA TASCA i lliurar-la a través del Campus Virtual de l’assignatura. La informació continguda en aquest formulari serà totalment confidencial.

 RÚBRICA D’AVALUACIÓ DE LA TASCA :

 

0-3

4-6

7-10

Disseny/Comunicació amb el pacient El disseny gràfic del fulletó no és adequat per utilitzar-lo en pacients. El disseny gràfic del fulletó és adequat, però presenta certes mancances. El disseny gràfic del fulletó és adequat i atractiu per al pacient.
Contingut La informació que conté el treball no és adequada o no ha estat correctament seleccionada i presenta mancances importants. No aplica els conceptes ètics i deontològics de la professió La informació que conté el treball ha estat ben seleccionada i és adequada, però presenta certes mancances de contingut. Aplica els conceptes ètics i deontològics de la professió amb certes mancances La informació que conté el treball és correcta, ben seleccionada i elaborada. Aplica els conceptes ètics i deontològics de la professió
Adquisició de coneixements El treball presentat denota que no s’han entès bé els conceptes més importants relacionats amb la patologia estudiada. El treball presentat denota que s’han adquirit coneixements però hi ha certes mancances. El treball presentat denota que s’ha aprofundit en el tema i s’han adquirit o augmentat els coneixements sobre la patologia i el seu tractament.

RUBRICA DEL GRAU DE PARTICIPACIÓ I EFICIÈNCIA EN LA REALITZACIÓ DEL TREBALL EN EQUIP

0-3

4-6

7-10

Cerca de la informació i elaboració d’aquesta No presenta la informació, o incomplerta Presenta la informació, però incomplerta o mal elaborada. Presenta tota la informació, elaborada i sintetitzada
Presentació de la informació al grup No la presenta La presenta sense elaborar o sintetitzar La presenta en forma resumida, destacant les idees fonamentals per desenvolupar la tasca
Disseny del fulletó No participa Participa, però no aporta idees novedoses Participa, aporta idees i models, acaba la tasca

 

AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT I RELACIÓ AMB LA NOTA FINAL DE L’ASSIGNATURA

Concepte Percentatge
Tasca 80%
Grau de participació en la realització del treball 20%

La puntuació màxima possible és de 10 punts, i comptarà un 10% del total de l’assignatura