Guia didàctica

Aquesta webquest va ser plantejada inicialment per a alumnes del grau d’Infermeria, i s’ha adaptat a alumnes del Grau de Farmàcia que estiguin cursant l’assignatura de
Farmacologia i Terapèutica II.

Les tasques que es demanen en aquesta webquest posaran en marxa una sèrie d’habilitats transversals dels alumnes com són la capacitat d’analitzar la informació i
sintetitzar-la, la reflexió, la comunicació escrita amb el pacient i el treball en grup.

L’activitat no és presencial, els alumnes formaran grups i treballaran de forma
autònoma, i la tasca s’entregarà a través del campus virtual de l’assignatura.