Avaluació

En acabar les exposicions, cada grup avaluarà la tasca dels altres grups per mitjà de la següent taula, amb valoracions entre 1 (-) i 5 (+).