Guia didàctica

Continguts

El tracte de la gent jove envers la gent gran.

Accions dels avis i àvies.

El tracte donat a la gent gran al llarg del temps.

Gent gran en risc d’exclusió social: ONGs que vetllen pel bé de la gent gran.

Iniciatives de l’Ajuntament de Sant Joan Despí per ajudar la gent gran.

Envellir dignament.

La jubilació: Diferents perspectives.

Objectius

Explicitar les accions diàries en què ajuden a la gent gran i indicar com les podrien millorar.

Reflexionar sobre un cas on no es respectés alguna persona gran.

Valorar el que els nostres avis fan per nosaltres.

Analitzar com ha canviat el tracte envers la gent gran.

Escollir i opinar sobre diferents projectes d’ajuda a la gent gran.

Indicar les possibles causes d’exclusió social de la gent gran.

Assenyalar i analitzar les diferents ajudes i serveis que l’Ajuntament de Sant Joan Despí ofereix al col·lectiu de la tercera edat.

Reflexionar sobre com els agradaria envellir.

Explicar què és la jubilació i què pot suposar per a les persones aquesta etapa de la vida.

Aportacions a les competències bàsiques

1. Comunicativa, lingüística i audiovisual.

Per la realització del document de treball i l’exposició del tema.

2. Artística i cultural.

Per la realització del mural o presentació PowerPoint, ja que tenen total llibertat per al seu disseny.

3. Tactament de la informació i competència digital.

Degut a la metodologia del treball, utilitzant la webquest, el fòrum i google docs.

5. Aprendre a aprendre.

Tot i que el treball és guiat, també té un gran component d’autoaprenentatge, ja que molta informació hauran de seleccionar-la, mostrant-se crítics en la seva selecció, a més que podran buscar altres fonts d’informació.

6. Autonomia i iniciativa personal.

Al tractar-se d’un treball en grup per realitzar principalment de manera autònoma, hauran de prendre decisions i consensuar les diferents propostes.

8. Social i ciutadana.

Per la reflexió sobre el tracte que es dóna a la gent gran i com es pot millorar. L’aprenentatge sobre les diferents formes d’ajudar el col·lectiu de persones de la tercera edat (ONGs, programes dels ajuntaments…) complementa aquesta àrea.