Guia didàctica

Continguts

Les tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i el seu ús.

Problemàtiques associades a l’ús de les TIC.

Adiccions a les TIC.

Ciberassetjament i grooming.

Suplantació d’identitat.

Objectius

Explicar en què consisteixen les TIC.

Seleccionar quins són els problemes més habituals relacionats amb l’ús de les TIC.

Explicar què és la tecnoadicció i les seves característiques.

Assenyalar com es pot prevenir i tractar les tecnoadiccions.

Reflexionar sobre l’ús de les TIC.

Confeccionar una enquesta.

Analitzar les dades obtingudes a l’enquesta.

Explicar en què consisteix el ciberassetjament i el grooming.

Exposar què s’ha de fer en cas de patir ciberassetjament i/ o grooming.

Elaborar una llista amb consells sobre l’ús responsable de les TIC.

Elaborar un mural o una presentació PowerPoint sobre el tema.

Preparar una exposició per dur a terme davant de la resta dels compays.

Utilitzar les TIC per elaborar el document de treball.

Plantejar preguntes al fòrum de l’assignatura.

Aportacions a les competències bàsiques

1. Comunicativa, lingüística i audiovisual.

Per la realització del document de treball i l’exposició del tema.

2. Artística i cultural.

Per la realització del mural o presentació PowerPoint, ja que tenen total llibertat per al seu disseny.

3. Tactament de la informació i competència digital.

Degut a la metodologia del treball, utilitzant la webquest, el fòrum i google docs. A més, la pròpia temàtica del treball aporta coneixements sobre l’ús de les TIC.

4. Competència matemàtica.

Per l’anàlisi de les dades de l’enquesta.

5. Aprendre a aprendre.

Tot i que el treball és guiat, també té un gran component d’autoaprenentatge, ja que molta informació hauran de seleccionar-la, mostrant-se crítics en la seva selecció, a més que podran buscar altres fonts d’informació.

6. Autonomia i iniciativa personal.

Al tractar-se d’un treball en grup per realitzar principalment de manera autònoma, hauran de prendre decisions i consensuar les diferents propostes.

8. Social i ciutadana.

Principalment per l’aprenentatge sobre l’ús responsable de les TIC.