Guia didàctica

Continguts

Medi Ambient i contaminació.

Fonts d’energia.

Canvi climàtic.

Biodiversitat i ecosistemes. Pèrdua de biodiversitat.

Accions humanes perjudicials per al Medi Ambient.

Protecció del Medi Ambient: ONGs, 3R i consum responsable.

Agendia 21 local.

Objectius

Definir Medi Ambient i contaminació.

Enumerar quins tipus de contaminació poden provocar.

Descriure les diferents fonts d’energia.

Assenyalar els beneficis i perjudicis de cada tipus de font d’energia.

Valorar quin pot ser el millor tipus de font d’energia.

Explicar què és el canvi climàtic.

Definir biodiversitat i ecosistema.

Indicar les causes i conseqüències de la pèrdua de biodiversitat

Predir què passaria si desaparegués la mustela en una cadena tròfica.

Reflexionar sobre les accions humanes que perjudiquen el Medi Ambient.

Valorar la feina que fan les ONGs per protegir el Medi Ambient.

Escollir i explicar diferents projectes de diferents ONGs.

Assenyalar com es pot col·laborar amb les ONG.

Ser conscient del compliment de les 3R.

Llegir i resumir l’agenda 21 local de Sant Joan Despí.

Explicar què és el consum responsable.

Indicar què podrien fer per exercir un consum més responsable.

Aportaciones a les competències bàsiques

Elaborar un mural o una presentació PowerPoint sobre el tema.

Preparar una exposició per dur a terme davant de la resta dels compays.

Utilitzar les TIC per elaborar el document de treball.

Plantejar preguntes al fòrum de l’assignatura.

Aportacions a les competències bàsiques

1. Comunicativa, lingüística i audiovisual.

Per la realització del document de treball i l’exposició del tema.

2. Artística i cultural.

Per la realització del mural o presentació PowerPoint, ja que tenen total llibertat per al seu disseny.

3. Tactament de la informació i competència digital.

Degut a la metodologia del treball, utilitzant la webquest, el fòrum i google docs.

5. Aprendre a aprendre.

Tot i que el treball és guiat, també té un gran component d’autoaprenentatge, ja que molta informació hauran de seleccionar-la, mostrant-se crítics en la seva selecció, a més que podran buscar altres fonts d’informació.

6. Autonomia i iniciativa personal.

Al tractar-se d’un treball en grup per realitzar principalment de manera autònoma, hauran de prendre decisions i consensuar les diferents propostes.

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

Per la temàtica pròpia del treball, que suposa un aprenentatge i una aplicació dels coneixements per a la resolució de problemàtiques relacionades amb el Medi Ambient.

8. Social i ciutadana.

Pel fet de reflexionar sobre les accions humanes que perjudiquen el medi ambient i com es poden millorar.