Avaluació

ELS CRITERIS PER AVALUAR-VOS SERAN:

*Qualitat dels documents que ens haureu enviat, (veure “rubrica-1”). Aquesta serà la nota pels alumnes individuals, (opció WebQuesta sense formació de grups).

*Participació al debat, no pas en termes quantitatius, (qui xerra mes), sinó qualitatius: opinions i perspectives originals, sustentades en articles llegits, o utilitzant conceptes donats en els seminaris. (Veure “rúbrica-2”). Aquesta nota arrodoneix les notes tretes en la Tasca 1 i Tasca 4.  Pot ser que algun alumne apenes participi en el debat; en aquesta eventualitat no puntuarà.

*No hi haurà nota de grup, només nota individual. Ara bé la qualitat del document grupal influirà en la nota que rebi cada alumne seguint la següent formula:

Nota = puntuació  del document Tasca 1del zero al 10 (millor nota).

La nota dels grups tindrà en compte la puntuació obtinguda en el debat.  El grup pot proposar un repartiment en percentatges que reflexin de l´esforç real de cada membre.