Guia didàctica

CONSIDERACIONS DIRIGIDES ALS PROFESSOR QUE VULGUIN EMPRAR LA WEBQUESTA:

Aquesta WebQesta està destinada a estudiants de Medicina i d´Infermeria que estiguin en els darrers anys d´aprenentatge. Considerem que és imprescindible que hagin tingut contacte amb els serveis assistencials.  Podeu  emprar la WebQuesta de dues maneres:

*Conjuminant el treball grupal amb l´individual, (recomanat).

*No incloent la tasca 3 ni la 4, i per tant fent-ne un ús individual.

La WebQuest dona tot el material necessari a l´alumne per tal de resoldre les tasques proposades.  No dubteu en contactar amb mi si trobeu inexactituts o suggerències que puguin millorar-la: Francesc Borrell  12902fbc@comb.cat

En la següent Taula trobareu una avaluació de la WebQuesta

 

AVALUACIO
Webquesta  Pràctica clínica centrada en el pacient
NO
Presenta una situació o tema i el seu context x
Proposta la realització, en grup, d’un treball o d’un projecte x
Proposa una presentació pública del resultat del treball x
Suggereix una reflexió sobre la tasca realitzada, el procés seguit, els aprenentatges realitzats x
Proposa l’ús d’informació ubicada bàsicament a Internet x
Queda garantida la transformació de la informació localitzada i recuperada, en coneixement propi? x
Els alumnes han de fer servir habilitats cognitives? x
El producte final es el resultat d’un treball col·laboratiu? x
S’explica com s’han de formar els grups de treball? x
La manera d’organitzar els espais, de distribuir responsabilitats i el material, de fer les activitats, la planificació del temps, etc., són prou clara? x
Queda ben clar què ha de fer cadascú i quan ho ha de fer? x
Els rols (si n’hi ha) queden ben definits i són importants per a aconseguir els objectius del treball? x
Els recursos estan integrats en el Procés? x
Els recursos són adequats, de qualitat, actualitzats i sense publicitat? x
Els recursos són suficients?, és a dir, els alumnes trobaran tota la informació necessària per fer correctament la tasca, les accions i/o activitats que es proposen? x
Tenen prou orientació respecte a les activitats que impliquen una interactuació entre ells? x
Les instruccions s’adrecen als alumnes en segona persona x
El vocabulari és l’adequat al nivell dels alumnes? x
Les instruccions se’ls donen en llistes numerades o amb guions, els paràgrafs són curts i la lletra és clara i llegible? x
La informació massa extensa és col·loca en pàgines separades enllaçades per hipertext? x