Guia didàctica

Aquesta WebQuest pretén aprofundir en el càlcul de pH, unitat didàctica que forma part de l’assignatura de Química Analítica en els graus de Química i Farmàcia. Així, l’alumne serà capaç de calcular numèricament el pH de diferents solucions aquoses, però també de trobar recursos a Internet per calcular de manera automàtica el pH, avaluant i sent crític amb les eines que hi ha disponibles a la xarxa.