Procés

Haureu de presentar un treball amb les tres activitats realitzades.

Per resoldre l’activitat 1 disposeu d’un vídeo de suport on es resol numèricament el càlcul de pH de l’acetat de sodi 0,1M (http://hdl.handle.net/2445/48266).

La cerca per Internet dels recursos disponibles per calcular pHs de diferents substàncies el podeu fer en grups de tres. No obstant, l’informe serà individual i en ell haureu d’explicar les possibilitats, els inconvenients i avantatges de cadascun dels recursos trobats a la xarxa. I haureu d’escollir de forma justificada l’aplicació o programa que considereu més interessant.

Per a l’activitat 3, fent ús del recurs en xarxa seleccionat a l’activitat 2, haureu de completar el fitxer que s’adjunta incloent el component majoritari que determina el pH, així com el seu valor corresponent. (Fitxer: pH_diferents_mostres)