Tasca

  • Activitat 1: Calcular el pH d’una solució de borat de sodi (0,2M; pKa (bòric)=9,24). Resoleu numèricament aquest càlcul aplicant la sistemàtica general per al càlcul de pH (cal comprovar les simplificacions).
  • Activitat 2: Buscar per Internet diferents programes o aplicacions disponibles a la xarxa que permetin realitzar càlculs de pH. Descriure inconvenients i avantatges de cadascun d’ells.
  • Activitat 3: Determinar el component majoritari de diferents mostres d’ús quotidià (vinagre, suc de poma, llet…) i calcular el seu pH utilitzant una de les aplicacions trobades a Internet.