Avaluació

Aquesta és la graella que utilitza el docent per avaluar a cada un de vosaltres. Hi ha vuit ítemsi cada ítem és avaluat amb gens, poc, força o molt.

GENS
POC
FORÇA 
MOLT 
 TREBALL INDIVIDUAL
Té dificultats per treballar individualment Li costa prendre decisions

                   

Pren decisions sol i treballa bé- treballa sol i no te cap dificultat.
 TREBALL COL·LECTIU
No col·labora en el treball en grup.  


Li costa treballar el en grup.
 

Treballa bé en grup i pren decisions. Treballa bé en grup i ajuda als companys.
ÚS DE LES TIC
Té dificultats amb les noves tecnologíes Sap utilitzar internet, però amb dificultats i amb necessitat d’ajudes. Sap utilitzar interner sense gaire ajuda. Utilitza perfectament les noves tecnologíes.
COMPRENSIÓ DE LES ACTIVITATS
No compren el que es demana. Compren les activitats però amb ajudes. Compren les activitats. Compren les activitats i ajuda als seus companys.  
EXPRESIÓ ORAL
Li costa molt expressar-se oralment.   Comença a expressar-se oralment.   Té una expressió oral correcta. Se expressa amb facilitat i d’una forma correcta.
 PARTICIPACIÓ EN LES ACTIVITATS
 

 

 

 

Li costa molt participar en les activitats

Participa molt poc en les activitats. Participa amb interés en les activitats Participa molt en les activitats de forma activa i amb interés 
REALITZACIÓ DEL PPT 
No hi ha les imatges i les explicacions adecuades a la festa. Falta alguna part(títol, nom del grup. No està ben organitzat. Falta informació i imatges de la festa.Falta alguna part. Està ben fet i la informació i les imatges de la festa són les correctes.No falta cap part. Està molt ben fet, tant la informació com les imatges son correctes.No falta cap part.
ACTITUD
Li costa estar prestar atenció i no està concentrat en la feina. Cal millorar aspectes del seu comportament. El seu comportament és bo però hauia de prestar més atenció.. El seu comportament és molt bo i presta molta atenció.