Guia didàctica

Aquesta webquest és una activitat d’indagació de l’assignatura “Professionalització Sortides Laborals” de 1r curs del Grau de Pedagogia (Facultat d’Educació, Universitat de Barcelona).

Aquesta activitat aborda la totalitat dels continguts del pla docent de l’assignatura.

Està pensada per un grup classe de mida mitjana (uns 50 alumnes). En funció de l’alumnat el nombre d’integrants de cada grup haurà de variar i això pot afectar al repartiment de rols.

La temporalització és d’unes 11-12 sessions de dues hores cadascuna (1h 45 min efectiva).

 1. Presentació de la Webquest (Introducció i tasca): mitja sessió
 2. Fase 1: 3-4 sessions
  1. Exploració de recursos: 1 sessió
  2. Elaboració del mapa: 1 o 2 sessions
  3. Presentació dels mapes: 1 sessió
 3. Fase 2: 6 sessions.
  1. Fer grups, repartir àmbits i repartir rols + Indagació en els recursos: 2 sessions.
  2. Indagació + elaboració document google docs de l’àmbit: 1 sessió
  3. Preparació de la presentació: 1 sessió
  4. Presentacions: 2 sessions (dependrà sempre del número de grups a exposar)
 4. Fase 3: 2 sessions a l’aula per dissenyar i crear l’entrevista. (Han de dedicar un temps fora de l’aula per realitzar les entrevistes).

Recursos necessaris

És recomanable que hi hagi ordinadors portàtils amb connexió a Internet per cada grup per a dur a terme la indagació i per construir col·laborativament els outputs (mapes conceptuals, presentacions, document guia i entrevistes). Les tablets poden anar bé també, però per les tasques d’escriptura millor fer servir dispositius amb teclat mecànic.

És bo repassar algunes estratègies de cerca als cercadors de la xarxa (operadors de cerca)

Continguts

1. Competències transversals per a l’exercici de la professió de pedagog en qualsevol situació de treball: habilitats de comunicació, habilitats de relació interpersonal, coneixement de si mateix.

2. Sortides professionals del pedagog. Característiques dels diversos àmbits professionals. Perfils professionals exigits en el món laboral.

3. Itinerari curricular.

Objectius:

 1. Explorar diferents àmbits de la pedagogia i familiaritzar-se amb diferents perfils relacionats que desenvolupa la figura del pedagog/a.
 2. Conèixer el ventall de sortides professionals del pedagog/a.
 3. Ser conscient de les competències necessàries per desenvolupar la funció professional en diferents àmbits.

Competències transversals

 1. Exercitar competències digitals, informacionals, de recerca i comunicatives:
  1. cerca, avaluació, selecció, estructuració, síntesi i presentació de la informació digital.
  2. Disseny i realització d’entrevistes semiestructurades.
  3. Expressió oral i escrita mitjançant suport digital.
  4. Realització de treball col·laboratiu.