Guia didàctica

Aquesta webquest és una activitat d’indagació de l’assignatura “Usos, Possibilitats i Límits de les TIC a l’Educació Social”  de 1r curs del Grau d’Educació Social (Facultat d’Educació, Universitat de Barcelona).

Aquesta activitat aborda la totalitat dels continguts del pla docent de l’assignatura.

Està pensada per un grup classe de mida mitjana (uns 30 alumnes). En funció de l’alumnat el nombre d’integrants de cada grup haurà de variar i això pot afectar al repartiment de dimensions a indagar.

Temporalització

La temporalització és d’unes 6-7  sessions de dues hores cadascuna (1h 30 min efectiva).

 1. Presentació de la Webquest (Introducció i tasca): mitja sessió

 2. Fase 1 (cerca d’informació): sessió 1

 3. Fase 2 (identificar implicacions de l’àmbit educatiu): sessió 2

 4. Fase 3 (integració de les informacions): sessió 3

 5. Fase 4 (preparar presentacions): sessió 4

 6. Fase 5 (presentació en grup): sessions 5 i 6

 7. Fase 6 (posada en comú): mitja sessió. (sessió 6)

Recursos necessaris

És recomanable que hi hagi ordinadors portàtils amb connexió a Internet per cada grup. És fonamental per la indagació i per construir col·laborativament els outputs. Les tablets poden anar bé també, però per les tasques d’escriptura millor fer servir dispositius amb teclat mecànic.

Continguts de l’assignatura treballats

1. Societat actual: societat del coneixement, globalització, alfabetitzacions digitals, bretxa digital:

 • Economia (Globalització, zones econòmiques del món, canvis en la producció, atur, habitatge, etcètera)

 • Demografia (Evolució de la demografia, moviments cap a ciutats, migracions, conflictes bèl·lics, gentrificació, etcètera)

 • Educació (Educació al llarg de la vida, competències, alfabetització digital, canvis en els sistemes educatius, revolució, etcètera).

 • Política (Nova vs vella política, organismes supranacionals, e-Admin, Open Data, etcètera)

 • Cultura (Suports d’informació multimèdia i hipermèdia, els mass mèdia, influència dels mitjans audiovisuals, etcètera).

4. Recerques i experiències en l’àmbit de l’educació social amb inclusió de tecnologies

Objectius:

Referits a coneixements

 1. — Prendre consciència dels reptes que la societat actual planteja als sistemes educatius i als professionals que hi treballen.

 2. — Analitzar les possibilitats i limitacions de les TIC en contextos socials, culturals i educatius. Avaluar-les i investigar-les.

 3. — Conèixer limitacions i possibilitats de les tecnologies de l’aprenentatge en els projectes socioeducatius.

 4. — Conèixer formes d’intervenció per a diferents contextos, subjectes i institucions.

Referits a habilitats, destreses

 1. Analitzar experiències, recursos i projectes en diferents contextos socials on s’utilitzin les TIC.

 2. Adquirir la capacitat de treballar en equip fent servir recursos digitals.

 3. Elaborar propostes, eines i instruments educatius incorporant-hi les TIC per enriquir i millorar els processos, els contextos i els recursos educatius i socials.

Referits a actituds, valors i normes

 1. Participar activament en la dinàmica de la classe.

 2. Ser responsable del propi aprenentatge.

 3. Treballar de manera responsable en equip.

 4. Desenvolupar un pensament crític en relació a l’ús ètic i responsable de les TIC.

 

Competències transversals

Transversals comunes de la UB

  -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

Específiques de la titulació

  -

Elaborar propostes, eines i instruments educatius per enriquir i millorar els processos, contextos i recursos educatius i socials.

  -

Analitzar, avaluar i investigar els contextos socials, culturals i educatius.