Avaluació

L’avaluació d’aquesta activitat es realitzarà sobre: 1) adquisició de coneixements 2) contingut i presentació del material elaborat i 3) el grau de participació en la realització del treball en el grup assignat.

 1) Per a l’avaluació de l’adquisició dels coneixements es realitzarà un examen de 5 preguntes curtes en una data a concretar l’inici del curs.

2) L’avaluació de la tasca es realitzarà tant en base als criteris formulats en la RÚBRICA D’AVALUACIÓ DE LA TASCA ELABORACIÓ DEL FULLETÓ que s’exposa més avall. La tasca consisteix en entregar el text ´que inclogueu al fulletó en format word, i la maquetació (disseny) del fulletó. La forma i la data d’entrega es detallarà a classe.

3) L’avaluació del grau de participació en el desenvolupament de la tasca grupal serà personal i realitzada per vosaltres mateixos (cada membre del grup avaluarà la participació dels altres tres membres). Per això heu de valorar a  la resta de companys del grup segons la RUBRICA GRAU DE PARTICIPACIÓ A LA REALITZACIÓ DE LA TASCA. Heu de copiar-la i omplir-la per a cada una dels participats, en un full de Word i posteriorment enviar-lo al professor a través del Campus Virtual de l’assignatura. La informació continguda en aquest formulari serà totalment confidencial.

 A més a més, aquesta activitat permetrà l’avaluació de determinades competències transversals i específiques que també s’indiquen en les rúbriques d’avaluació

RÚBRICA D’AVALUACIÓ DE LA TASCA ELABORACIÓ DEL FULLETÓ:

 

 

0-3

4-6

7-10

Disseny/ComunicacióAmb el pacient

Competència 7

Nivell 3, element 1

El disseny gràfic del fulletó no és adequat per utilitzar-lo en pacients. El disseny gràfic del fulletó és adequat, però presenta certes mancances. El disseny gràfic del fulletó és adequat i atractiu per al pacient.
Contingut

Competència 1.

Nivell 2, element 2

La informació que conté el fulletó no és adequada pels pacients o no ha estat correctament seleccionada i presenta mancances importants.No aplica els conceptes ètics i deontològics de la professió La informació que conté el fulletó ha estat ben seleccionada i és adequada, però presenta certes mancances de contingut.Aplica els conceptes ètics i deontològics de la professió amb certes mancances La informació que conté el fulletó és correcta, ben seleccionada i elaborada i resulta  útil per al pacient.Aplica els conceptes ètics i deontològics de la professió
Adquisició de coneixements El fulletó presentat denota que no s’han entès bé els conceptes més importants relacionats amb la patologia estudiada. El fulletó presentat denota que s’han adquirit coneixements però hi ha certes mancances. El fulletó presentat denota que s’ha aprofundit en el tema i s’han adquirit o augmentat els coneixements sobre la patologia i el seu tractament.

RUBRICA DEL GRAU DE PARTICIPACIÓ I EFICIÈNCIA EN LA REALITZACIÓ DEL TREBALL EN EQUIP

Competència 3, Element 2

0-3

4-6

7-10

Cerca de la informació i elaboració d’aquesta No presenta la informació, o incomplerta Presenta la informació, però incomplerta o mal elaborada. Presenta tota la informació, elaborada i sintetitzada
Presentació de la informació al grup No la presenta La presenta sense elaborar o sintetitzar La presenta en forma resumida, destacant les idees fonamentals per desenvolupar la tasca
Disseny del fulletó No participa Participa, però no aporta idees novedoses Participa, aporta idees i models, acaba la tasca

 

AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT I RELACIÓ AMB LA NOTA FINAL DE L’ASSIGNATURA

Concepte Percentatge
Examen de 5 preguntes curtes 50%
Tasca: realització del fulletó 40%
Grau de participació en la realització del treball 10%

La puntuació total possible és de 10 punts, i suposarà un 10% del total de l’assignatura.