Procés

Per tal d’avançar en la tasca de forma eficaç feu grups de 4-5 persones, i subdividiu les tasques de cerca d’informació en:

1.-Epilèpsia i antiepilèptics. Cerqueu quin son els fàrmacs comercialitzats a l’estat pel tractament de les epilèpsies. Identifiqueu els que han estat prescrits a la Cristina i justifiqueu la seva utilització en cada situació.

2.- Obesitat  i trastorns alimentaris

3.- Indicacions del topiramat dins de la teràpia antiepilèptica/anticonvulsivant.

4.-Aplicacions off-the-label del topiramat

La cerca d’informació sobre cadascun d’aquests subapartats l’heu de fer a través de dels suggeriments que trobareu a  “Recursos”

Després, haureu de posar en comú la informació que s’ha obtingut cadascú dels quatre apartats i sintetitzar-la per tal de tenir una visió àmplia i complerta d’aquest trastorn. Encara que no és una tasca entregable ni avaluable, us pot ser útil elaborar un informe personal de la tasca que us hagi estat encarregada, per tal que pugueu compartir aquesta informació ja elaborada amb la resta del grup.

A continuació, a partir d’aquesta informació que heu recollit, haureu d’elaborar el fulletó informatiu adreçat als clients de la farmàcia (Tasca). Per elaborar aquest fulletó us proposem que llegiu el document següent, que és un manual pràctic sobre com elaborar fulletons de salut adreçats a pacients, amb orientacions sobre la redacció i el disseny d’aquest tipus de material:

Mayor Serrano MB. Cómo elaborar folletos de salud destinados a los pacientes. Cuadernos de la Fundación Dr. Antonio Esteve, nº 14, 2008.