Tasca

El cas que ens ocupa és el següent, la Cristina és una clienta de la farmàcia que va patir durant la infantesa crisis d’absència, que es van tractar amb bastant èxit amb Zarontín. Al fer-se gran les crisis van canviar i va començar a patir crisis generalitzades tonico-clòniques. En aquest punt, el neuròleg li va prescriure Tegretol. El Tegretol li va continuar funcionant però a temporades ha de seguir un tractament amb Luminaletas, el que li provoca una gran somnolència. Amb aquest canvi de medicació, la inactivitat i el fet que esta moltes temporades amb la baixa mèdica la Cristina ha guanyat un quants quilos.

Des de fa un any, el neuròleg li va prescriure un altre antiepilèptic, el Topamax, per tal de controlar les crisis en monoteràpia amb aquest fàrmac i evitar l’ús de Luminaletas. La nova prescripció ha aconseguit controlar de forma satisfactòria les crisis i a més a més, i de forma gradual la Cristina ha anat perdent pes, sense fer cap canvi en la seva dieta o estil de vida (exercici). La teva clienta està peocupada per aquest fet i ve a demanar-te informació sobre aquest fàrmac i la possible relació amb la pèrdua de pes.

La consulta que us fa la Cristina implica que has de buscar evidències científiques que avalin que la pèrdua de pes és deguda al topiramat, seguint el guió que és presenta a continuació i amb la possible distribució de tasques que s’indica a l’apartat de procés. Això et permetrà informar a la Cristina dels resultats de la teva cerca, amb un llenguatge entenedor, divulgatiu però rigorós des del punt de vista científic.

Per això has de, en primer lloc

a)Cercar quin son els fàrmacs comercialitzats a l’estat pel tractament de les epilèpsies. Identifiqueu els que han estat prescrits a la Cristina i justifiqueu la seva utilització en cada moment

b) Analitzar alguns dels estudis d’eficàcia que s’han dut a terme amb el topiramat pel tractament dels trastorns alimentaris. És coneix algun altre antiepilèptic amb aquesta aplicació?

c) Elaborar una teoria sobre el mecanisme d’acció del topiramat quant a la seva activitat en el control de la obesitat i trastorns alimentaris

d) Emetre una opinió sobre la idoneïtat de recomanar el topiramat com a fàrmac per perdre pes en persones sense alteracions de la conducta alimentària

La tasca és elaborar un full informatiu adreçat a la Cristina on la informació dels quatre punts anteriors se sintetitzi i s’exposi de forma clara i entenedora. Pensa que aquest fulletó s’hauria de poder emprar no només per la Cristina sinó per a qualsevol client de la farmàcia amb qüestions o preguntes sobre el topiramat i el seu ús com antiepilèptic o pel tractament de la obesitat, i per tant ha d’estar redactat de manera senzilla i comprensible per persones sense cap formació científica.